TwojeWiadomosci24.pl to portal dziennikarstwa obywatelskiego. Nowinki regionalne pisane przez redaktorów i hobbystów z całej Polski. Poglądy internautów i wiadomości ze świata. Dzięki naszemu portalowi możesz publikować treści o docierać z informacjami do tysięcy ludzi przekazując przekazując prawdy o których media chcą milczeć. Dodatkowo uruchomiliśmy na stronie panel dla firm, które mogę pisać na temat swoich usług i produktów oraz radzić w jaki sposób mogą z nich korzystać. Dzięki nam możesz zareklamować swoją firmę przekazując jednocześnie porady dla swoich potencjalnych klientów.

Mon, 25 Aug 2014 Inwestycje lepsze niż giełda i mieszkania

Wzrost cen ziem rolnych. Biorąc pod uwagę czwarty kwartał poprzedniego roku, można stwierdzić, że za hektar ziemi płacono średnio ponad 20 tysięcy złotych. Stanowi to liczbę o 13 procent większą niż miało to miejsce również w czwartym kwartale roku 2010. Oznacza to w konsekwencji niezwykle dużą rentowność ze sprzedaży ziemi, bardzo opłacalną, przewyższającą wiele innych inwestycji, jak lokata bankowa, akcje, czy sprzedaż zakupionego wcześniej mieszkania.

Przyczyny drożenia gruntów rolnych.

Jak mawiają eksperci, ziemie rolne drożeją systematycznie z kilku powodów. Po pierwsze wzrost ich ceny jest spowodowany małą podażą ziemi przy dużym popycie. Rolnicy niechętnie decydują się dziś na sprzedaż swoich gruntów rolnych. Głównym tego powodem jest fakt, że po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, otrzymują oni specjalne dopłaty bezpośrednie, które wzrosły w znacznym stopniu, biorąc pod uwagę poprzedni rok. Jest to suma wyższa o 26 procent. Innym powodem wzrostu cen ziemi jest także poprawianie się kondycji finansowej gospodarstw. Można zaobserwować zatem wzrastająca liczbę rolników, których stać na to, aby płacić za ziemię coraz więcej. Dane Eurostatu pokazują nam, że w 2010 roku dochody rolników były o 45 % wyższe, niż miało to miejsce w przypadku 2005 roku.

Wzroście dochodów sprzyjają także rosnące ceny produktów rolnych. Inną przyczyną wzrostu cen gruntów rolnych jest także rozwój infrastruktury drogowej, czy budownictwa mieszkaniowego. Takie czynniki zwiększają bowiem atrakcyjność lokalizacyjną wielu miejscowości. Coraz częściej możemy zaobserwować pojawiający się trend w przenoszeniu się mieszkańców miast na tereny wiejskie, które kojarzą się z większym komfortem życia, możliwością wybudowania wymarzonego domu. Tacy mieszkańcy, interesujący się wspomnianymi terenami, również przyczyniają się do wzrostu cen gruntów. Wielu ludzi decyduje się ponadto na zakup ziemi jako doskonałej lokaty kapitału. Są oni w stanie zapłacić za nią całkiem solidnie.

Dane GUS: trzykrotny wzrost cen ziem od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej.

Dane GUS pokazują nam, że od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, grunty rolne zdążyły już zdrożeć trzykrotnie. Eksperci twierdzą też, że w tym roku ich ceny mogą nawet wzrosnąć o około 10 procent. należy jednak szczególnie podkreślić, że mimo to, ziemia w naszym kraju wciąż będzie dużo tańsza, niż ma to miejsce w starych krajach Unii Europejskiej. Przykładem mogą tu być zachodnie landy Niemiec, w których to za hektar trzeba było zapłacić w 2010 roku ponad 18,7 tysięcy euro. W przypadku naszego kraju była to kwota sięgająca 4,5 tysięcy euro.

Mon, 25 Aug 2014 Kupno gruntów przez zagranicznych inwestorów

Warunki zakupu ziemi przez zagranicznych inwestorów.

Zakupienie ziemi przez cudzoziemca wiąże się przede wszystkim z uzyskaniem zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. Ponadto zagraniczny inwestor musi także udowodnić, że posiada jakieś więzi z Polską, a więc na przykład ma polską narodowość, prowadzi na terenie Polski działalność gospodarczą, bądź rolnicza, czy zawarł związek małżeński z obywatelem naszego kraju. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami wynika, że w 2010 roku zostało złożonych 300 takich wniosków, z czego 264 zostało rozpatrzonych pozytywnie. 180 spośród tych wniosków dotyczyło gruntów rolnych i leśnych zawierających powierzchnię przekraczającą 799 hektarów. W 69 przypadkach nie zgodzono się co do nabycia nieruchomości, w tym także lokali. 10 decyzji zostało wydanych w wyniku sprzeciwu ministra resortu rolnictwa.

Gdzie sprzedaje się najwięcej?

czytaj cały artykuł

Mon, 25 Aug 2014 Najlepszy czas na inwestycje w grunty jest właśnie teraz

Rok 2011 - najlepszy okres inwestycji w grunty.

Zgodnie z przeprowadzonymi analizami okazało się, że w 2011 roku doszło do znacznego wzrostu cen ziem rolnych. Pod koniec 2010 roku średnia cena 1 hektara wynosiła około 18 tysięcy złotych. Rok później cena ta wzrosła o 13,4 %. Jak mawiali eksperci, był to wówczas jeden z najlepszych sposobów na efektowne ulokowanie kapitału. Atrakcyjność, a tym samym zmienność cen na rynku ziemi rolnej tłumaczy się w głównej mierze warunkami pogodowymi. Największe atrakcje cenowe są w przypadku drugiego kwartału roku, kiedy są one wówczas o 4,6 % wyższe od 12-miesięcznej średniej ceny. Najwięcej transakcji dokonuje się w ciepłych miesiącach. Jak wynika z danych GUS, które zostały opublikowane przez ARiMR, wraz z końcem 2011 roku ceny ziem rolnych wzrosły w naszym kraju do 20,6 tysięcy złotych za jeden hektar.

Ziemia rolna - popularna forma lokowania kapitału.

Obserwując rynek ziemi rolnej w dłuższej perspektywie, można szybko stwierdzić, iż jest to bardzo popularna, a tym samym jedna z najbardziej korzystnych form lokowania kapitału. W przeciągu siedmiu lat przeciętny grunt rolny zdrożał aż o 203 %. Od 2004 roku zanotowano zatem brak znaczącej korekty cen ziemi. W związku z tym można by wyjść z założenia, że rynek ten jest przewartościowany, a tym samym może mu grozić dostosowanie cen. Scenariusz ten odpierają jednak takie czynniki, jak: niskie podatki nieruchomościowe dla rolników, a także bardzo dobry system ubezpieczeń społecznych, ponadto dopłaty bezpośrednie oraz fundusze unijne skierowane do sektora rolniczego, zniesienie ograniczeń możliwości nabywania ziem rolnych przez obcokrajowców, a w konsekwencji wzrost popytu na grunty rolne w II połowie 2016 roku.

Grunty rolne - duży potencjał.

Opłacalność inwestowania w grunty nie wiąże się tylko i wyłącznie we wzroście ich wartości. Inwestorzy zakupujący grunty rolne wiążą swoje zyski przede wszystkim w zmianie przeznaczenia tych nieruchomości, a mianowicie: z gruntów rolnych na grunty budowlane, bądź w wyniku podziału dużego areału na mniejsze działki. Powszechnie bowiem wiadomo, że im mniejsza nieruchomość, która jest sprzedawana, tym też jej wyższa cena za metr. O tym, że dana nieruchomość ma wyższą wartość może też świadczyć zmiana przeznaczenia działki, czy budowy infrastruktury, a więc mostów, dróg i obwodnic. Dobra inwestycja oznacza wyższe stopy zwrotu. Z powyższych wynika zatem, że obserwowane nieprzerwanie roczne wzrosty cen ziem rolnych to nie jedyna opłacalność inwestowania w nie. Grunty rolne posiadają bardzo duży potencjał, stąd tak wielkie zainteresowanie nimi w ramach inwestowania i lokowania kapitału.

Mon, 25 Aug 2014 Ceny gruntów rolnych

Najnowsze dane: wzrost cen ziemi.

Zgodnie z podawanymi najnowszymi informacjami, średnia cena ziem rolnych w III kwartale 2011 roku wzrosła w porównaniu do kwartału I oraz II. Wyniosła ona bowiem 17 114 zł za 1 hektar, co stanowi jej ogólny wzrost o 393 złote, a więc o 2,3 procent w porównaniu z II kwartałem 2011 roku, oraz o 1957 złotych, czyli o 12,9 procent w porównaniu z I kwartałem tego roku. Na szczególną uwagę zasługuje ponadto fakt, że cena ta jest zdecydowanie wyższa z rokiem ubiegłym. Zauważyć bowiem można jej wzrost aż o 2070 złotych, czyli o 13,8 procent w porównaniu z III kwartałem 2010 roku.

Najwyższy i najniższy wzrost cen ziemi w poszczególnych województwach.

Znaczny wzrost cen ziemi w III kwartale 2011 roku został określony przede wszystkim po przeanalizowaniu około 3 tysięcy umów, jakie zostały zawarte w owym okresie oraz na podstawie gruntów, jakie zostały sprzedane. Szacuje się, że w tym czasie sprzedano ponad 29 tysięcy hektarów ziemi. Po przeprowadzonej analizie wysunięto następujące wnioski: najwyższe ceny gruntów przypadły na województwa: kujawsko-pomorskie oraz opolskie. W województwie kujawsko-pomorskim cena gruntów rolnych za 1 hektar wynosiła średnio 25,4 tysiące złotych, natomiast w województwie opolskim była to średnia stawka 22,9 tysięcy złotych. Najniższe ceny ziem rolnych zanotowano z kolei w przypadku województwa lubelskiego: 11 tysięcy złotych za 1 hektar, województwa podkarpackiego: 11,4 tysięcy złotych za 1 hektar oraz w przypadku województwa lubuskiego: 11,9 tysięcy złotych za hektar. Najwyższe ceny uzyskiwano w przypadku obszarów zajmujących powierzchnię 300 hektarów oraz więcej. Była to kwota 19,9 tysięcy złotych za 1 hektar. Natomiast do 1 hektara była to kwota 19,5 tysięcy za jeden hektar. W III kwartale 2011 roku zanotowano największy wzrost średnich cen gruntów rolnych w porównaniu z kwartałem poprzednim w przypadku województwa świętokrzyskiego.

III kwartał 2011 roku - najwięcej sprzedanych ziem rolnych.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że III kwartał 2011 roku był okresem, w którym to Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała około 29 tysięcy hektarów ziem, co stanowi o 10 procent więcej, niż miało to miejsce w przypadku poprzedniego kwartału. Zadziwiający jest natomiast fakt, że liczba ta przewyższa i prawie 80 procent gruntów sprzedanych w III kwartale 2010 roku. W trzech kwartałach 2011 roku sprzedano łącznie ponad 80 tysięcy hektarów ziemi, co stanowi o 26 tysięcy hektarów więcej, niż w przypadku roku ubiegłego. Zgodnie ze stanem wrześniowym 2011 roku, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa posiada ponad 2 miliony hektarów, z czego 1,5 miliona ha jest w dzierżawie.

Mon, 25 Aug 2014 Inwestycje w życie

Pieniądze szczęścia nie dają, ale można sobie za nie kupić coś, co dam nam dużo radości, a to jest szczęście. Warto się nad tym zastanowić, ponieważ możemy później inwestować w nowe technologie, albo w sprawdzone przedmioty, które po kilku latach przyniosą nam duże zyski, dzięki czemu będziemy mogli kupić sobie coś, co sprawi nam mnóstwo radości.

Na rynku możemy spotkać nie tylko inwestycja w whisky, ale również w różnego rodzaju metale, w produkty oraz jeszcze w wiele innych dziwnych rzeczy, jednak niekoniecznie się do tego przekonamy, ponieważ, żeby robić interesy trzeba najpierw wiedzieć ile możemy stracić. Na giełdzie zbankrutować może tylko osoba mało znająca życie, ponieważ przy bardzo dużych spadkach można się szybko wycofać. Powinnyśmy wiedzieć, że nasze pieniądze lepiej jest inwestować samemu, gdyż raz będziemy wiedzieć, że jeżeli nam coś nie wyjdzie, to tylko nasza wina, dwa, że dzięki temu znacznie lepiej będziemy robić interesy.

Oczywiście nie musimy się znać na procentach, wystarczy tylko, że będziemy czytać gazety, oraz będziemy sprawdzać codziennie notowania. Warto również po próbować po trochu inwestować małe kwoty, albo przynajmniej testować się na sucho, ponieważ dzięki temu będziemy mogli sobie powiedzieć, że się nadajemy do działania na giełdzie.

Oczywiście wpół praca z dobrym domem maklerskim powinna być na pierwszym planie, a do tego powinnyśmy wiedzieć dlaczego lepiej będzie, jeżeli zaczniemy się interesować polityką, a szczególnie polityką zagraniczną, jednak zanim przejdziemy do analizy rynku, to warto się zastanowić, czego naprawdę chcemy od naszego życia.